Подкрепете ни

За незрящите

Когато сте с хора без зрение
По различни причини може да ви се случи да имате контакт с невиждащи хора. Може би някой член от семейството ви да е сполетян от тежката съдба на невиждащите или някое от децата ви трябва от малко да понася затрудненията от слепотата или слабото зрение.
Повече
Защо брайлова азбука
Брайловата азбука е наречена така на името на нейния откривател, французинът Луи Брайл. Той е роден през 1809 година в селище близо до Париж, като виждащо дете. На 5 годишна възраст, наранява окото си с нож в работилницата на баща си, а след време по синпатия загубва зрението и на другото си око. В началото посещава училището в селището, а след това родителите му го завеждат в Париж, в специалното училище за слепи деца.
Повече
Обучение и рехабилитация на слепите в България – малко история
Инициативата за откриване на учебно заведение за обучение и възпитание на слепи деца у нас принадлежи на бележития деец на науката и културата в следосвобожденска България проф. д-р Иван Шишманов. Той стои в основата на разработения и приет през 1898 г. Закон за народното просвещение, където за пръв път се изтъква необходимостта за обучението на деца с дефекти.
Повече
Българският опит при обучението на хора с нарушено зрение в някои традиционни занаяти
Известно е, че отношението към слепите през различните етапи от развитието на човечеството е било твърде различно и е варирало от унищожаването им в древна Спарта /Добрев, 1985./, до полагането на специални грижи за тях в древния Египет /Цветкова, 1996/.
Повече
Професионалното обучение на късноослепелите в България

Както показва заглавието в този доклад, авторът представя българския опит в професионалното обучение на късноослепелите. Изложението включва първите стъпки в това направление, а също и малко предистория на въпросната проблематика.

Повече
Физически бариери в околната среда за слепи и слабовиждащи
В последващото изложение ще се опитаме да представим физическите бариери в околната материална среда за слепи и слабовиждащи. Под физически бариери разбираме всички характеристики и елементи на материалната среда, които препятстват или затрудняват ориентирането и реалното придвижване на зрително затруднени лица в пространството.
Повече
Интересни факти, свързани със слепите
На Световното изложение за радио и телевизионна техника в Берлин Съюзът на слепите и слабовиждащите в Германия е имал свой щанд. На него е демонстрирана филмова дескрипция. С помощта на Втори канал на телевизията слепият "зрител" слуша по време на словесните паузи обяснения на картини, действия на героите и т.н. Това допълва представата му за филма.
Повече